Tasarruf Modu ile cihazının ekran parlaklığını optimum seviyeye düşürüp, daha az enerji harcar ve böylece enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bu alandan açıp kapatabilirsiniz.
Aydınlatma Metinleri

Sağlık Verileri Hakkında Aydınlatma Metni

ENERJİSA ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 52 F.7 KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz, elektrik tedarik lisansı sahibi olan şirketlerimiz1  Hepsi kısaca “ENERJİSA” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile ENERJİSA tarafından Elektrik Piyasasi Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 52. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan haklardan faydalanabilmeniz için işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Bunun dışında işlenen kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye, Müşteri Hizmet Merkezlerimizde, çağrı merkezlerimizde ve www.enerjisa.com.tr internet sitemizde yer alan Aydınlatma Metinlerimizden ulaşabilirsiniz.

1) Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

 

 KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA

Kimlik

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne/baba adı ile raporda yer alan kimlik bilgileri
Sağlık
Hastalığın adı, hastalığa ilişkin bilginin alındığı sağlık kurumu bilgileri, hastalığın yarattığı engellilik derecesi, raporun geçerlilik süresi, raporun düzenlendiği tarihi
Diğer
Raporu hazırlayan ve onaylayan sağlık görevlilerinin isimleri

 

2) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, elektronik ortamlar, müşteri hizmet merkezlerimiz, müşteri işlem merkezlerimiz, çağrı merkezimiz gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla fiziki ortamda akdedilen sözleşme ve tarafınızca doldurulan formlar elektronik ortamda ise e-posta, telefon, çağrı merkezleri yoluyla toplanmaktadır. ENERJİSA elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, aşağıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir. Verileriniz KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve belirtilen bu hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.


3) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

ENERJİSA’nın mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

1Şirketlerimiz : Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. olup, tarafınızca sözleşme imzalanan şirketimiz sizin için veri sorumlusu anlamına gelmektedir.

• Açıkça rızanız olması halinde, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 52. maddesinin 7. Fıkrası uyarınca sağlanan hakların tanımlanabilmesi ve elektrik tedarik faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı gibi şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası İşletme A.Ş. gibi özel, resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi, şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, tüketici başvuru ve şikâyetlerinin yanıtlanması, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.


Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde ENERJİSA tarafından size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. ENERJİSA tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla;

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, kanunen yetkili resmi mercilerle, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve İlgili kamu tüzel kişileriyle, KVKK’nin 8’ inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, elektrik tedarik faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup, ENERJİSA ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

5) Veri Sahibi Olarak KVKK 11’ inci Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?


KVKK’nın 11’ inci maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) İşlenmişse bilgi talep etmek,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
e) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
f) KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
g) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
h) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,
haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

6) Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVKK’nin 11 inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki posta adreslerimize yazılı olarak veya kayıtlı e-posta adreslerimize (“KEP”) güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile ya da aşağıdaki mail adreslerine ENERJİSA’ya daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 


 

Enerjisa Grup Şirketi Adres E-posta Adresi KEP Adresi

Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.

   Barbaros Mah. Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul kvk.baskenteps@enerjisa.com enerjisaeps@hs01.kep.tr
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
  Barbaros Mah. Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul kvk.ayesas@enerjisa.com istanbulaesas@hs01.kep.tr
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş
  Barbaros Mah. Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul kvk.toroslareps@enerjisa.com toroslarepsas@hs01.kep.tr

 

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
d) Talep konusunun

bulunması zorunludur. Bu kapsamdaki başvurularınızı, Müşteri Hizmet Merkezleri ile kurumsal web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Başvurunuz, ENERJİSA tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir. Tebliğ’in 7’ nci maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

7) Değişiklikler

ENERJİSA, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Aydınlatma Metni Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 52 F.7 Kapsamında hazırlanılmış ilk versiyondur.

Saygılarımızla.


Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.